Klubb stadgar

§ 1 Avdelningens namn är Motorcykelhistoriska Klubben, Finnvedingarna

§ 2 Avdelningens ändamål

Avdelningen är en politiskt obunden ideell organisation vars målsättning är:
-att med miljömässigt och kulturellt ansvar verka för bevarandet och restaurerandet av gamla och/eller unika motorcyklar och mopeder.
-att tillvarata och bevara det kulturhistoriska arv som är förknippat med motorcyklismen genom tiderna.
-att sprida kunskap om den kulturella, sociala, ekonomiska samt tekniska betydelse motorcyklismen haft i samhället.

§ 3 Avdelningens verksamhet

Avdelningen skall verka för den i § 2 angivna målsättningen genom att:
-värna om och utveckla samhörigheten mellan medlemmar och avdelningar.
-tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i förhållande till MCHK, statliga och kommunala myndigheter och institutioner samt företag och sammanslutningar av skilda slag.
– aktivt verka för att verksamheten i miljömässigt hänseende bedrivs med största möjliga hänsyn. Fungera som serviceorgan för medlemmarna samt bistå dessa med råd och anvisningar beträffande verksamheter och därmed förknippade problem.
-utverka för medlemmarna förmånliga avtal och överenskommelser.
-samverka med organisationer med liknande syften.
-medverka till att medlemmarnas motorcyklar och mopeder bevaras och restaureras på ett vederhäftigt sätt.
-för egen och MCHK:s del arkivera litteratur och dokument rörande gamla motorcyklar och mopeder.
-för medlemmarna underlätta anskaffning och försäljning av reservdelar,motorcyklar och mopeder samt övrigt inom hobbyn

§ 4 Beslutande organ

Högsta beslutande organ inom avdelningen är årsmötet. Den omedelbara ledningen av avdelningens verksamhet handhas av avdelningens styrelse, som är dess verkställande organ.

§ 5 Villkor för medlemsskap

Medlemsskap kan vinnas av envar som inför styrelsen styrkt ett seriöst intresse för gamla och/eller unika motorcyklar eller mopeder och som godtagit avdelningens målsättning och verksamhet.

Medlem i avdelningen bör vara ansluten till MCHK eller annan MHRF-organisation.Avdelningen bör ha minst 75% MCHK-anslutna medlemmar. Till Hedersmedlem kan den utses som under lång tid verkat inom avdelningen och gjort avdelningen stora tjänster eller eljest i mycket stor omfattning verkat för avdelningens ändamål.

Förslag att utse någon till Hedersmedlem kan väckas av styrelsen, eller enskild medlem. Förslag skall tillställas styrelsen minst två månader före årsmötet och skall behandlas enligt den ordning som stadgas i § 11.

§ 6 Ansökan om och beviljande av medlemsskap

Ansökan om medlemsskap i avdelningen inges till styrelsen. Ansökan behandlas och beslutas av styrelsen.

§ 7 Medlemsavgift

Medlemsavgift fastställes av årsmötet. Hedersmedlem erlägger ej någon medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller för verksamhetsåret 1 oktober-30 september och skall vara erlagd före februari månads utgång. Medlem som ej erlagt medlemsavgift i tid, anses ha utträtt ur avdelningen. Vid förnyad ansökan om medlemskap kan återinträde i avdelningen beviljas varvid medlemsavgift erlägges.Vid inträde under löpande verksamhetsår erlägges avgiften i anslutning till inträdet.

§ 8 Utträde och uteslutning

Medlem som skriftligen anmäler sin önskan att utträda ur avdelningen eller ej erlagt medlemsavgift frånträder medlemsskapet omedelbart Erlagd medlemsavgift återbetals ej.
Medlem kan uteslutas om denne brutit mot MCHK:s stadgar eller på annat sätt anses ha skadat verksamheten. Styrelsen kan föreslå uteslutning och hänskjuta ärendet till årsmötet för omröstning, varvid fordras enkel majoritet för att uteslutningen skall vinna laga kraft.

§ 9 Ordinarie årsmöte

Avdelningens medlemmar kallas årligen till ordinarie årsmöte, inom två månader efter verksamhetsårets utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse innehållande uppgifter om tidpunkt och lokal för årsmötet tillställes medlemmarna senast två veckor före mötet. Styrelsens förslag, inkomna motioner samt valberedningens förslag till styrelse och revisorer tillställes medlemmarna skriftligen senast två veckor före medlemsmötet.

§ 10 Extra medlemsmöte

Extra medlemsmöte sammankallas när styrelsen så finner erforderligt eller då minst en fjärdedel av avdelningens medlemmar gör skriftlig framställan hos styrelsen om detta. Mellan ordinarie medlemsmöte och extra medlemsmöte skall minst 45 dagar skilja. Kallelse skall tillställas medlemmarna skriftligen senast 14 dagar före medlemsmötet och innehålla en redogörelse för det eller de ärenden som skall behandlas. Andra ärenden får ej upptagas till behandling under mötet.

§ 11 Röstning vid årsmöte

Varje medlem har en röst och röstningen skall vara öppen. ,dock att val skall ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt får ej ske. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 12 Ärenden vid årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
4. Föregående mötes protokoll
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om fastställande av balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Behandling av styrelsens förslag
10. Behandling av inkomna motioner
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av två revisorer och en suppleant
13. Val av tre ledamöter i valberedningen
14. Förslag till budget för kommande verksamhetsår
15. Fastställande av årsavgift
16. Övriga frågor

§ 13 Ärenden till ordinarie årsmöte

Förslagsrätt tillkommer styrelsen. Motionsrätt tillkommer medlem. Motion skall skriftligen insändas till styrelsen senast 14 dagar innan årsmötet. Det åligger styrelsen att avge yttrande över inkommer motion.
Förslag som vid ordinarie årsmöte väckes av medlem uppptas till behandling (såvida det ej är fråga om stadgeändring) om minst en tredjedel av medlemsmötet så beslutar.

§ 14 Avdelningsstyrelsens sammansättning, mandatperiod och beslutsförhet

Avdelningsstyrelsens säte är Finnveden. Avdelningsstyrelser skall bestå av minst fem ledamöter varvid skall ingå ordföranden, sekreterare, kassör och två ledamöter. Styrelsens ledamöter väljes växelvis för en mandatperiod av två år, så att sekreterare samt minst en ledamot väljes ena året och kassör och minst en ledamot andra året.Orddförandern väljes varje år. Val av styrelseledamöter sker efter valberedningens eller årsmötets förslag. Förslagen styrelseledamot skall vara medlem i MCHK,vidtalad och bör personligen vara närvarande vid valet. Styrelsen är beslutsför när er enkel majoritet av styrelsens ledamöter är om beslut ense, dock att minst tre styrelseledamöter må vara närvarande. Vid jämnt antal röster har ordförande utslagsröst.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två ledamöter så påfordra. Styrelsen kan utse särskilda kommittéer och funktionärer når så erfordars.

§ 15 Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen:
* verka för avdelningens ändamål och syften
* leda avdelningen och omsorgsfullt informera medlemmarna om dess verksamhet.
* förbereda de ärenden som skall avgöras av årsmötet samt verkställa dess beslut.
* träffa avgöranden samt avge remissyttranden o dyl i frågor som rör avdelningens intresseområde.
* förvalta avdelningens tillgångar och tillse att räkenskaperna för föregående verksamhetsår avslutas och i färdigt skick ställs till revisorernas förfogande senast en månad före ordinarie årsmöte.

* Till MCHK:s styrelse insända årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse samt uppgift om medlemsantal per sistlidna 31 december.

§ 16 Ekonomi och förvaltning

Avdelningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara från 1 oktober t o m 30 september.
Avdelningens firma tecknas i den ordning styrelsen beslutar.
Ordinarie årsmöte fastställer medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

§ 17 Protokoll

Protokoll skall föras vid årsmöte och styrelsemöte. Protokoll från årsmöte skall tillställes medlemmarna inom 2 månader från årsmötet.Protokoll från medlemsmöte och styrelsemöte skall finnas tillgängligt för medlem.

§ 18 Revision

Det åligger revisorerna att årligen granska avdelningens räkenskaper och förvaltning samt att till ordinarie årsmöte avge berättelse, vilken skall tillställas styrelsen senast två veckor före ordinarie årsmöte. Revisor äger rätt, att när denne så önskar, ta del av räkenskaper och handlingar angående avdelningens förvaltning.
Vid ordinarie årsmöte skall minst en av revisorerna vara närvarande.

§ 19 Stadgeändring.

För ändring av stadgar erfordras beslut av årsmötet vid omröstning med minst två tredjedels majoritet för att förslaget skall medföra ändring. Förslagtill förändring av stadgar kan väckas av styrelsen eller medlem och skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast två månader innan årsmötet. Förslag till ändring av stadgar tillställes medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

§ 20 Upplösning av avdelning

Endast styrelsen kan till medlemsmötet lägga förslag om att avdelningen skall upplösas. Beslut om upplösning av avdelningen kar endast fattas av vid två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena kan vara extra. För besluts giltighet fordras att det vid omröstning biträdes av minst 3/4-delar av medlemmarna.
I händelse av upplösning skall tillgångarna disponeras i enlighet med vad medlemsmötet beslutar.